استانداردهای زیبایی پزشکی

استانداردهای زیبایی پزشکی
زیبایی تعاریف گوناگونی دارد. برای نمونه هرآنچه ذهن و احساس فرد را به طرف درک ایده آل چیزی می رساند، زیبایی نامیده می شود. همچنین تعادل و هماهنگی میان اجزای یک پدیده با کل آن که توسط انسان مشاهده می شود. در این مطلب می خواهیم استانداردهای زیبایی از نظر یک پزشک را مورد بررسی قرار بدهیم. 
استانداردهای زیبایی
اطلاعات توسط مغز انسان ذخیره شده و در زمان مورد نیاز مورد بازخوانی قرار می گیرد. در حقیقت مجموعه و مقایسه ای ای که افراد آنها را می بینند و یا تجربه می کنند، استانداردهای زیبایی نامیده می شوند. برای نمونه در آفریقا، سوراخ کردن گوش ها یا لب ها استاندارد زیبایی محسوب می شد. 

استانداردهای زیبایی پزشکی

نسبتهای زیبایی
لباس، جواهرات، نحوه آرایش کردن، همگی از فاکتورهای موثر بر زیبایی هستند. طی مطالعاتی که در سال 1986 صورت گرفت، 50 زن جذاب مورد بررسی قرار گرفت که به شرح زیر می باشد:
طول چانه بایستی ارتفاع کل صورت باشد.
عرض یک چشم بایستی 0/3 عرض صورت از خط عبور کرده از چشم باشد. 
ارتفاع کره چشم قابل مشاهده بایستی ارتفاع صورت باشد.
مساحت محدوده بینی بایستی کمتر از 0.5% مساحت کلی صورت باشد.
دهان ایده آل بایستی 50% عرض صورت از خطی که عبور می کند باشد. طی این تحقیق بینی کوچک، چشمان درشت، چانه کوچک با استخوان های گونه برجسته و لبخندی بزرگ و متعادل از نشانه های فیزیکی چهره ای زیبا در زنان به شمار می آید و در مردان جذاب نیز ابروی پرپشت، چانه برجسته و بینی کوچک از معیارهای زیبایی به شمار می آید. 

استانداردهای زیبایی پزشکی

 

استانداردهای زیبایی پزشکی

 

استانداردهای زیبایی پزشکی

 

استانداردهای زیبایی پزشکی