انتخاب درست همسر

یکی از مهم ترین تصمیمات در زندگی هر شخص برگزیدن همسر است.هرگز این امر را شوخی نگیرید. حرف یک عمر زندگی است و این انتخاب روی مسیر زندگیتان تاثیر گذار خواهد بود.در ازدواج دقت بیشتری داشته باشید تا با شکست مواجه نشوید.در ادامه مطالب مهم را برایتان یاد آور می شویم.

انتخاب همسر


 
موارد زیر خطرناک و هشداردهنده محسوب می شود.
شخصی که مدام می گوید رفتارتان اشتباه است.
شخصی که انتظار دارد شما پس از ازدواج خود را تغییر داده و خود را مانند شخص خیالی که در ذهن اوست شوید.
شخصی که خود را تغییر نمی دهد و برای کنار او ماندن می بایست خودتان را تغییر دهید.
شخصی که حتی زمانی که خودش خطا میکند آن را نمی پذیرد و به گونه ای رفتار می کند که شما مجبور به عذرخواهی شوید.
 
شخصی که هر لحظه باید به وی اثبات کنید که راست می گویید.
شخصی که مدام در گذشته تان کنکاش می کند تا بداند با شخصی رابطه داشته اید یاخیر.
شخصی که در صورتی که پشت خط آمده و نتوانستید پاسخش را بدهید از شما بازجویی کنید.
شخصی که شکاک بوده و مدام مجبور به گزارش باشید که کجا می رویذد و با چه کسی بودید.
اشخاصی که مدام با افراد جدید دوست می شوند و دوست ثابتی را در زندگیشان ندراند.
اشخاصی که در نظم و انضباط بسیار دقیق و مرتب هستند و کوچکترین بی نظمی آنها را آشفته می کند.
اشخاصی که به شدت و در هرزمانی باید وابستگی شدید و اغراق آمیزی داشته باشند.
اشخاصی که سابقه خودکشی و مصرف مواد مخدر و استفاده از سیگار و سابقه خودزنی با چاقو و تیغ روی بدنشان دارند.
اشخاصی که  علایق فلسفی دارند و تناهایی را به بودن در جمع ترجیح می دهند و از بودن در جمع کناره گیری می کنند.
اشخاصی که از ابراز بیان و نظرات خود در جمع ابا دارند و خجالت می کشند.
اشخاصی که احساس گناه ندارند یا احساس گناه بسیار ضعیفی دارند.
اشخاصی که تعادل اعصاب ندارند و زود عصبانی می شوند و رفتارهای غیر عادی از خود نشان می دهند.