بافت مو

بافت مو
زمانی که از دو سمت سر زمان بافت، لایه لایه مو اضافه بشود، بافت فرانسوی به وجود می آید. در بافت فرانسوی بافت ساده از رو استفاده می شود. 
از قسمتی که می خواهید موها را ببافید، دسته ای از مو را جدا نمایید.
بین موها را با فرو کردن انگشت نشانه، به سه دسته مساوی تقسیم نمایید. 
این لایه را با دست چپ جدا کرده و یک بافت ساده سه تایی بزنید. به این شکل که رشته سمت راست را به شکل ضربدر روی رشته وسطی قرار بدهید و رشته سمت چپی را روی رشته وسط فعلی قرار بدهید. در حقیقت تا این قسمت کار یک رج بافت ساده زده اید. یک رج مو از طرف راست ایجاد نمایید. 

بافت مو

روی رشته میانی فعلی، این رج جداشده را قرار بدهید. سپس بافتی ساده بزنید. یعنی قسمت سمت راست را روی لایه وسط که رج جدید را به آن افزوده اید، بگذارید.
در طرف چپ سر خودتان هم همین کار را انجام بدهید. یک رج از طرف چپ سر جدا کرده و یک بافت ساده به لایه وسطی می افزاییم. 
از سمت راست و چپ رج های مو را جدا کرده و به لایه وسطی مو اضافه می کنیم و یک بافت می زنیم. در انتها قسمت پایانی مو را با کش مو یا روبان گره زده و بافت مو به پایان می رسد. 

بافت مو

 

بافت مو

 

بافت مو

 

بافت مو

 

بافت مو

 

بافت مو

 

بافت مو

 

بافت مو

 

بافت مو

 

بافت مو