بودجه عروسی براساس وضعیت مالی خانواده ها

بودجه عروسی براساس وضعیت مالی خانواده ها
حرف زدن در مورد پول همواره راحت نیست. زمانی که بخواهید برای جشن عروسی تان برنامه ریزی داشته باشید و یا مشخص کردن بودجه آن با شریک زندگی خود، خانواده وی و خانواده خودتان هستید، این امر دشوارترهم می شود. در ادامه نکاتی را برای شما عزیزان آورده ایم. 
موقعیت خانوادگی هرکدام از زوجین در آغاز زندگی فرق می کند. هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ سلیقه. برخی از خانواده ها بدون اینکه احتیاجی به صرفه جویی باشد، قادر به برگزاری جشنی مجلل هستند. برخی از آنها هم می توانند مبلغ اندکی را تحت عنوان هدیه به عروس و داماد اعطا کنند و بقیه مخارج را خود عروس و داماد تامین کنند. 
موضوع دیگر این است که خانواده ها در صورت وصلت با یکدیگر، ممکن است در ارتباط با مسائل مرتبط با امور مالی جشن، با هم به موافقت نرسند. البته امروزه بیشر زوج ها خودشان هزینه جشن را می پردازند.
رو راست و پذیرا باشید. 
در صورتی که خانواده خودتان و خانواده نامزدتان از دو طبقه متفاوت درآمدی باشند، چشم پوشی از طبقه اجتماعی و پول موضوع فوق العاده سختی خواهد بود. در صورتی که هر دو طرف توجهشان را به عروسی که زوجین طالب آن هستند و با توانایی خانواده ها می باشد، جلب نکنند، آنگاه گفتگویی موفق به وجود نمی آید. پول امری است که امروزه بیشتر زوجین توجهی به آن ندارند. 

بودجه عروسی براساس وضعیت مالی خانواده ها

با بدهی احساس راحتی نداشته باشید.
سنت ها دائما دچار دگرگونی هستند. به هیچ شخصی بدهی که هیچ کس نتواند آن را پرداخت کند تحمیل نکنید. 
هدایای خانواده ها را بپذیرید.
خانواده ها ممکن است با نیت خیر هزینه بیشتری را برای هدیه در نطر بگیرند. در صورتی که آنها دوست دارند در هزینه ها سهیم باشند، می توانید هدایای آنها را پذیرا باشید.

بودجه عروسی براساس وضعیت مالی خانواده ها

 

بودجه عروسی براساس وضعیت مالی خانواده ها

 

بودجه عروسی براساس وضعیت مالی خانواده ها

 

بودجه عروسی براساس وضعیت مالی خانواده ها