دلایل بی وفایی زوجین

دلایل بی وفایی زوجین به زمان های دور باز می گردد.به طور مثال بی وفایی والدین و یا طرز تفکر زن و مرد راجع به یکدیگر. احتمال بی وفایی در مردانی که بر این باورند زنان را باید شکار کرد و زنانی که بر این باورند که بدون مردان هیچ هستند بیشتر است.طی تحقیقات شرلی گلاس و توماس رایت زنان عشق را بر رابطه جنسی ارجح می دانند و مردان از همان ابتدا به دنبال رابطه جنسی هستند.بعضی از مردان این نوع روابط را برای ایجاد هیجان و فرار از مسئولیت های زندگی و بعضی از زنان برقراری روابط نسی را بدون درگیری عاطفی نوعی هیجان و چالش به حساب می آورند.

زوجین


دلایل بی وفایی
آشنا نبودن با مفوم و معنی عشق
عدم برخورداری از توانایی ابراز و مبادله احساسات و نیازها
عدم شناخت کافی از شخصی که با او ازدواج کرده اید.
عدم وجود هیجان و شور در رابطه عاطفی و نبود سرگرمی با همسر
اعتیاد و وابستگی جنسی
کنجکاوی جنسی
عدم برخورداری از توانایی حل مسئله باهمسرتان
داشتن توقعات غیر وقعی از ازدواج
غرق شدن در امور کاری و بی توجهی به همسر