سایه چشم

سایه چشم
تکنیک سایه زدن می تواند چشمان را کوچکتر، بزرگتر، با فاصله زیاد و یا کم نشان دهد. نحوه پخش کردن سایه چشم است که نگاهتان جلب توجه نماید نه سایه چشمتان. قبل از آرایش آماده سازی پلک هایتان را انجام دهید و زمان آماده سازی صورتتان با استفاده از کرم پودر، سطح پلکتان را نیز به کرم پودر آغشته کرده و خوب پخش کنید. بعد از آن آرایش چشمتان را انجام بدهید. 

سایه چشم

رنگهای تیره چشمانتان را کوچک نشان داده و رنگ های روشن چشمان را بزرگتر نشان می دهد. 
رنگهای مات برای پلکهای پف کرده انتخاب مناسبی است. 
زمان سایه زدن از روشن ترین رنگ روی پلک، یعنی از خط مژه تا ابرو استفاده می کنیم. شبیه به کرم پودر که رنگ سایه آرایش صورتتان می باشد. 
می توان با استفاده از رنگهای متنوع، اشکال گوناگون خلق کرد. 

سایه چشم

 

سایه چشم