سایه چشمان

سایه زدن چشمان
نگاهی درخشان و جذاب، پیش از آرایش چشمان، به تعادل خط ابروها و آرایش هماهنگ با چشمانتان وابسته است. به فرم چشمانتان دقت داشته باشید. با توجه به هر فرم و شکلی که چشمانتان دارد، می توانید برای اینکه اصول زیبایی را یاد بگیرید استفاده نمایید. 
پلک متحرک باید کمتر دیده شود و استفاده از رنگهای روشن تر در جهت وسعت بخشیدن به نگاه شما از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. 
با استفاده از یک قلم مو بین دو سایه تیره و روشن را محو نمایید. در ادامه این که از چه رنگی استفاده کنید را مطرح کرده ایم. 
چشمان بادامی
روی قوس ابرویی سایه تیره ای که اثر آن به سمت بیرون محو می شود، در چشمان بادامی بسیار مناسب است. 
روی خط مژه ها در چشمان فرورفته پلک متحرک اندکی قابل دیدن است.

سایه چشمان

سایه روشن زیر ابروها در دوتای پلک در چشمان بادامی.
چشم های نوع آسیایی
سایه روشن یا متوسط که به طرف قوس ابرو از آن کاسته می شود، روی دو پلک متحرک.
استفاده از سایه متوسط یا روشن در دوتای پلک
سایه تیره با اثری ضخیم و محو شده با تاکید بر گوشه های خارجی چشم.
در چشم های برجسته روی خط مژه ها، پلک متحرک بسیار قابل دیدن می باشد. 
چشمان برجسته
سایه روشن روی قوس ابرو
سایه تیره یا متوسط در دوتای پلک که اثر آن در یک سوم بیرونی از آن کاسته می شود.
سایه روشن روی قوس ابرویی
سایه تیره روی خط مژه ها که اثر آن به طرف بیرون محو می شود. 

سایه چشمان

 

سایه چشمان

 

سایه چشمان

 

سایه چشمان

 

سایه چشمان

 

سایه چشمان

 

سایه چشمان

 

سایه چشمان

 

سایه چشمان