عاشق شدن به دلایل درست

شاید این سوال برایتان مطرح شود که پس دلایل درست عاشق شدن چیست. قبل از اینکه آماده مشارکت در رابطه سالم باشیم یا بخواهید به کسی تعهد بدهید دو شرط باید در زندگیتان وجود داشته باشد.
۱. شما باید سرشار از عشق و محبت باشید و آنگاه بخواهید آن را با دیگری سهیم شوید. وقتی احساس میکنید در زندگیتان سرشار از موارد خوب هستید و چیزی برای مشارکت با طرف مقابل خود دارید, آن موقع است که باید به فکر ازدواج باشید, مانند فردی که دستهایش پر از هدایا است و نمی‌تواند منتظر بماند و می‌خواهد از فراوانی و موهبت هایی که در اختیار دارد, به دیگری تقدیم کند. ارتباطتان باید بر آنچه می توانید تقدیم کنید متمرکز باشد, نه آنچه می توانید دریافت کنید. این هم معنا با فردی که برای دریافت کردند می‌بخشد نیست، بلکه شما از خودتان مایه می‌گذارید چون سرشار و لبریز هستید. وقتی به راستی با خوبی های درونی تان در ارتباط باشید, به طور طبیعی لبریز می شوید, درست همانطور که وقتی رودخانه پر از آب می شود کناره ها و اطراف خود را سیراب می‌کند. سرشار و غنی بودن است که موجب کارایی ارتباط می شود نه تهی بودن.

عاشق شدن دلایل درست


۲. باید تمایل داشته باشید با نگاه کردن به جلوه ی همسر خود چیزهای بیشتری درباره خودتان بیاموزید.
ارتباط احساس مالکیت نیست, بلکه یک فرآیند است. شما ارتباط را به دست نمی آورید, بلکه وارد آن می شوید و ارتباط در تمام طول شبانه روز شما را تحت تاثیر قرار میدهد. وقتی عاشق هستید انگار مقابل آیین‌های ایستاده اید که هرچیزی را درباره شما منعکس می کند تا آن را ببینید.
شما با ترس ها نقاط ضعف, خودخواهی ها, بی اعتنایی, محدودیت ها, برنامه ریزی احساسی و غرورت آن روبرو می شویم. شما همه بخش‌های از خودتان را که دوست ندارید میبینید. ارتباط می‌تواند بزرگترین منبع درد یا شادی و بزرگترین معلم تان باشد.
اگر برای یادگیری مسائل قدرتمندی که عشق به وجود می‌آورد آماده نباشید, در برابر ارتباطتان مقاومت می کنید و همسرتان را می رنجانیم. شما از آیین‌های که واقعیت وجودی تان را منعکس می کنند, عصبانی می‌شوید. بیشتر رشد خواهید کرد و کارایی ارتباط راحت تر خواهد بود. زمانی که بتوانید بگویید من تعهد میدهم که هر آنچه می توانم از این شخص و از این تجربه بیاموزم, حتی اگر باعث ناراحتی من شود, آماده تشکیل زندگی مشترک ارضا کننده هستید.

برای مشاهده باغ تالار اینجا کلیک کنید.