قرارداد آتلیه

قرارداد با آتلیه
هنگام قرارداد بستن با آتلیه، باید موارد زیادی را در نظر بگیرید که در ادامه به آنها پرداخته ایم. مطالعه آنها خالی از لطف نیست. در یک تایم کامل عکاسی، به طور عادی باید 400 تا 800 شات عکاسی گرفته شود. کمیت یا کیفیت؟
تعداد عکس های زیاد می تواند مثبت به نظر برسد ولی از یک حد که می گذرد، آنگاه آزاردهنده خواهد بود. آتلیه های حرفه ای عروس در عکس گرفتن خساست نمی ورزند ولی هرکدام از این شات ها را در نظر می گیرند و با بررسی زیاد آنها را انتخاب می کنند. 
گلچین عکس ها
بعد از اتمام روز عکاسی، عکاسان عکس ها را تک به تک بررسی کرده و عکس هایی که مناسب نیستند و واضح نیست را حذف می کنند. عکس هایی که ناگهانی گرفته شده است و یا از کادربندی خوبی برخوردار نیستند، همه شان می توانند حذف شوند. ولی عکاسان حرفه ای به نحوی آن را انجام می دهند که به شکل اصلی کار آسیبی نرسد. گلچین کردن عکس ها موجب آسان شدن کار عروس و داماد می شود. 

قرارداد آتلیه

ذخیره عکس ها
عکاسان حرفه ای به منظور جلوگیری از پاک شدن عکس های عروسی عروس و داماد دوربینشان را در حالتی قرار می دهند که همزمان در دو حافظه ذخیره شود. از بین رفتن عکس های عروسی یکی از بدترین اتفاقاتی است که می تواند برای عروس و داماد رخ دهد. 
در نظر گرفتن سلیقه عروس و داماد
عکاسان حرفه ای با در نظر گرفتن سلیقه عروس و داماد، عکاسی می کنند. ضمن اینکه 50 قطعه عکس حرفه ای بهتر از 5000 قطعه عکس بی کیفیت است. 

قرارداد آتلیه

 

قرارداد آتلیه

 

قرارداد آتلیه

 

قرارداد آتلیه

 

قرارداد آتلیه

 

قرارداد آتلیه

 

قرارداد آتلیه

 

قرارداد آتلیه