نکته های همسرداری

واژه ازدواج به معنی تبدیل شدن واژه من به ما می باشد.شما میبایست در کلیه مراحل زندگی اعم از خوشی و غم و سختی ها در کنارهم باشید.ازدواج و متعهد شدن قوانین خاص خودش را دارد.در صورتی که درست برخورد نکنید با معضل رو به رو خواهید شد.

نکات عروسی


  
 
راهکارهای جلوگیری از بحث های زناشویی
با خانواده همسر خود با احترام برخورد کنید.
خانواده همسرتان پس از خانواده خودتان خانواده دومتان می باشد.این نکته را در نظر داشته باشید که اگر هر مشکلی دارید باید با خود آنها در میان بگذارید.نه اینکه پشت سر آنها بدگویی کنید.
از انجام کارهایی که همسرتان را آزار می دهد اجتناب کنید.
هنگام بروز مشکلات از کوره در نروید، در مقابل هر مشکلی چهره نا امید به خود نگیرید و یا عباراتی از قبیل نمی توان یا نمی شود را کنار بگذارید.
در مقابل پیروزی ها و شکست های همسرتان عکس العمل مناسب نشان دهید.در مواقع ناراحتی بهتر است او را درک کنید و از او دلجویی کنید.
 توقع زیاد از حد از همسرتان را کنار بگذارید.
توقعات خود را متناسب با اوضاع اقتصادی همسرتان تنظیم کنید.بیش از حد او را در تنگنا قرار ندهید که آزاری به او برساند.
در انجام کارهایتان از همسر خود اجازه بگیرید و او را در تصمیم گیری هایتان شریک کنید.به یاد داشته باشید که نباید به تنهایی تصمیم بگیرید.
اجازه ندهید همسرتان حس کند حضورش در زندگیتان کم رنگ است و مسئولیتی ندارد.