کانسیلر

کانسیلر
ممکن است برای بعضی از افراد سوال به وجود بیاید که کانسیلر چیست؟ در این مطلب هر آنچه برای دانستن در مورد کانسیلر نیاز است را مطرح کرده ایم. پوشاندن نقاط قرمز، تیره، رگها و جای زخم ها توسط کانسیلر امکان پذیر است. 
کانسیلرها درانواع کرم، ماتیکی و مایع موجود هستند که کانسیلر ماتیکی بیشتر از سایر مدل ها مورد استفاده قرار می گیرد. 
با استفاده از نوک انگشتان، مواد را روی صورت خود بکشید. هیچ وقت کانسیلر را با قلم مو روی پوست خود نزنید.

کانسیلر

 رنگ نارنجی برای زیر چشم مناسب است و کانسیلر مناسب برای زیر چشم نباید خیلی چرب باشد. 
می توان چروک های دور لب را با کانسیلر محو کرد. 
از فون تیره برای دو سمت بینی و زیر گونه استفاده نمایید. 
مواد را گوشه چشم زده و به طرف بیرون و پایین بکشید. 
همواره مواد را کم روی صورت زده و سپس برای پوشش، کم کم مواد را بیشتر اضافه نمایید. 

کانسیلر

 

کانسیلر

 

کانسیلر

 

کانسیلر