گریم ابرو

گریم ابرو
ابروها علاوه بر اینکه قابی برای چشمان به شمار می آیند، روی شخصیت و زیبایی فرد هم اثر می گذارد. با توجه به اینکه موها پس از دوش گرفتن آسان تر بیرون می آیند در نتیجه، مناسب ترین زمان برای فرم دهی و اپیلاسیون ابرو، پس از دوش گرفتن می باشد. ابرو بر چهره اثرات گوناگونی دارد که در ادامه اثرات ابرو روی چهره را مطرح می کنیم. 
ابروهای کوتاه نمایانگر استوار نبودن است.
ابروهای دور از هم نمایانگر انزواطلبی و ناپختگی و ضعف می باشد. 
ابروهای کمانی نمایانگر نشاط و شادابی است.
ابروهای پیوسته نمایانگر حساس بودن است.
ابروهای کم پشت و نرم نمایانگر بی تجربگی و ناپختگی می باشد. 
ابروهای صاف نمایانگر صداقت فرد می باشد. 
اگر ابروها از هم فاصله بسیاری داشته و انتهای آن به طرف پایین باشد، نگاهی توام با ترس به چهره می بخشد. 
سر ابرو در چهره های ظریف، بهتر است گرد بوده و ابروها کمانی باشند.

گریم ابرو

سر ابرو در چهره های درشت بهتر است چهارگوش بوده و آرک دار و بلند باشد. 
ترکیب نارنجی و مشکی پالت های رنگی، بهترین رنگ برای رنگ ابرو است که بایستی روی پایه 4 بزنید. در صورتی که رنگ ابروها مشکی بود بایستی به وسیله رنگ به پایه 4 برسد. سپس اندکی از رنگ نارنجی را به وسیله قلم مو برداشته و روی در پالت مالیده، پس از چند بار بهم زدن روی در اندکی مشکی به آن اضافه کرده و دوباره با قلم مو زده و داخل ابرو می زنیم. در صورت خالی بودن ابرو، ابتدا داخل آن را کشیده سپس مانند مژه کشیدن، رنگ را روی ابرو می زنیم. 

گریم ابرو

 

گریم ابرو

 

گریم ابرو