گریم بینی

گریم بینی
استفاده از رنگهای 3 درجه روشن تر یا تیره تر از پوست به شکل سایه روشن، گریم بینی نام دارد. گریم عیوب صورت را می پوشاند. نه اینکه کامل آن ها را محو کند. 
برجستگی های بی جای صورت را در گریم می پوشانند و بخش های دارای تورفتگی بی جا، را روشن تر می کنیم. 
برای افرادی که حجم بینی شان کوچک است ولی سر بینی شان گرد و برجسته می باشد و سوراخهای بزرگی دارند، داخل سوراخ های بینی را سایه روشن کار می کنیم. از سایه تیره برای سر برجستگی بینی استفاده می کنیم و داخل سوراخ های بینی را هم سایه روشن کار می کنیم. در مواردی که کناره های بینی حجم دارد، از بغل های بینی دو خط صاف تیره کشیده و به طرف اطراف محو می کنیم. 
در بینی های گوشتی، که کوتاه و پهن می باشند و سوراخ های بزرگی دارند از سایه روشن برای داخل سوراخ های بینی استفاده می کنیم. از اطراف بینی خط صاف تیره کشیده و روی بینی را سایه روشن کار می کنیم. از سایه تیره برای پره های بینی استفاده می کنیم. 

گریم بینی

برای بینی های عقابی شکل، از سایه روشن برای بالای برجستگی بینی استفاده کرده و نوک بینی و قسمت برآمده سایه تیره و دو خط صاف تیره از اطراف بینی می کشیم و به سمت پایین محو می کنیم. منظور از برجستگی بخش تو رفته بینی است نه خود آن.
در بینی های عمل کرده که سوراخ هایی تا به تا دارند و قوس دارند، روی بینی را سایه روشن زده و از سایه تیره برای داخل سوراخ بینی که کوچک است استفاده می کنیم. 
برای بینی های فانتزی کمی سایه تیره را دورانی و مماس بر پره بینی تان بزنید. 

در بینی هایی که نوک بینی به سمت پایین بوده و دراز است و سوراخ های بینی هم بزرگ است، نوک بینی را تیره کرده و از اطراف بینی دو خط صاف می کشیم و از سایه روشن برای داخل سوراخ های بینی استفاده می کنیم.

گریم بینی

 

گریم بینی

 

گریم بینی

 

گریم بینی

 

گریم بینی

 

گریم بینی

 

گریم بینی

 

گریم بینی

 

گریم بینی